Email liên hệ:

info@systech.vn

Hỗ trợ dịch vụ:

+84(0) 83 383 1313

Khử tĩnh điện, khử bụi trên sản phẩm nhạy cảm tĩnh điện.

Bảo vệ linh kiện nhạy cảm tĩnh điện khỏi tĩnh điện và độ ẩm ở trong và ngoài khu vực EPA

Khử tĩnh điện, khử bụi trên sản phẩm nhạy cảm tĩnh điện.

Khử tĩnh điện, khử bụi trên sản phẩm nhạy cảm tĩnh điện.

Khử tĩnh điện, khử bụi trên sản phẩm nhạy cảm tĩnh điện.

Khử tĩnh điện, khử bụi trên sản phẩm nhạy cảm tĩnh điện.

0833831313